Wedstrijdreglement 2021

///Wedstrijdreglement 2021
Wedstrijdreglement 20212021-02-25T18:13:20+01:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscWedstrijdreglement versie 2021

Wedstrijdreglement versie 2021

1. ALGEMEEN

 1. De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, alsmede de organisatie van de wedstrijden en vormt daarmee “the Comittee” (hierna te noemen: de Commissie) zoals omschreven in de “Rules of Golf”.
 2. Waar in dit reglement gesproken wordt van de Commissie, wordt deze met betrekking tot alle verenigingswedstrijden op de dag of op de dagen waarop de wedstrijden worden gespeeld vertegenwoordigd door de wedstrijdleiding.Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf” zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St.Andrews en de Local Rules zoals die gelden op de dag of dagen waarop de wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijden zijn slechts toegankelijk voor amateur golfers.
 3. De bijzonderheden van een wedstrijd, de wedstrijdvorm en verdere voorwaarden de wedstrijd betreffende, worden vermeld op de internet homesite van de vereniging, verder te noemen Proware, op de startlijst of op het mededelingenbord.
 4. Door inschrijving onderwerpt een speler zich aan de bepalingen van dit reglement, waarmee de speler geacht wordt bekend te zijn.
 5. In geval van strijdigheid van dit reglement met de golfregels (Rules of Golf), gelden de laatste. In alle gevallen waarin de golfregels of dit reglement niet voorzien, beslist de Commissie.
 6. De clubkampioenschappen en de maandbekers (strokeplay) worden, tenzij anders vermeld, gespeeld over 18 holes, vanaf de gele tees voor de heren en de rode tees voor de dames. Bij de overige qualifying wedstrijden kunnen de deelnemers bij de inschrijving aangeven van welke kleur tee zij willen spelen. De wedstrijdleiding behoudt het recht om voor bepaalde wedstrijden vast te stellen van welke kleur tee gespeeld gaat worden. De wedstrijdbaan die gespeeld wordt staat vermeld op de startlijst en op de door de wedstrijdleiding uitgedeelde scorekaarten.
 7. Alle wedstrijden met de spelvorm: individueel strokeplay, individueel stableford of individueel tegen par die onder qualifying condities worden gespeeld, zijn qualifying wedstrijden. Van deze bepaling kan door de Commissie of door de Handicap- en Regelcommissie worden afgeweken.

2. DEELNAME

 1. Deelname aan verenigingswedstrijden staat open voor leden die in het bezit zijn van een WHS handicap.
 2. Jeugdleden kunnen deelnemen aan verenigingswedstrijden. De commissie kan van deze bepaling afwijken c.q. kan aan de deelname van jeugdleden voorwaarden stellen.
 3. Voor deelname aan seniorenwedstrijden moeten dames en heren minimaal één dag voor de wedstrijd de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.
 4. Aan de Damesdag en Heerenmiddag kunnen ook niet- verenigingsleden deelnemen, echter uitsluitend als introducé(e) en met toestemming van de voorzit(s)ter. Introducé(e)s dienen minimaal handicap 54 te hebben en voor aanmelding de greenfee te hebben voldaan. Leden gaan echter te allen tijde voor.
 5. Aan door de Commissie aan te wijzen (gezelligheids)wedstrijden kan, indien voldoende starttijd beschikbaar is, één gezinslid per verenigingslid als introducé(e) meespelen. Het betreffende gezinslid dient minimaal handicap 54 te hebben en dient vóór de aanmelding de greenfee betaald te hebben. Leden gaan te allen tijde voor. Onder meer de volgende wedstrijden komen voor deelname van gezinsleden als introducé in aanmerking: de nieuwjaarswedstrijd, openings- en afsluitingswedstrijd.
 6. Het minimum aantal deelnemers aan een wedstrijd bedraagt 12. Bij inschrijving lager dan dit aantal is de Commissie bevoegd de wedstrijd af te gelasten.

3. INSCHRIJVING EN AFMELDING

 1. Inschrijving voor een wedstrijd dient te geschieden via Proware of via de Kiosk in de hal van het Clubhuis. De inschrijving wordt zo mogelijk 3 weken voor de wedstrijddag geopend.
 2. Op Proware staat vermeld:
  de naam van de wedstrijd en de wedstrijdvorm;
  – de datum waarop de wedstrijd wordt gespeeld;
  – de starttijd;
  – de datum waarop de inschrijving sluit;
  – de handicapcategorie;
  – de hoogte van het inschrijfgeld;
  – het maximum aantal deelnemers;
  – naam/namen en telefoonnummer(s) van de wedstrijdleiding;
  – indien caddies zijn toegestaan;
  – qualifying ja/neen;
  – Bij bijzondere wedstrijden zal worden vermeld of inschrijving per paar of per flight dient te geschieden.
 3. Bij de inschrijving dient vermeld te worden:
  – naam;
  – kleur tee, indien van toepassing
  – exact handicap, indien Nunspeet geen homecourse is
  – reservering van een Handicart, indien van toepassing.
 4. Slechts diegenen die ten tijde van de inschrijving voldoen aan de voor de deelname aan de betreffende wedstrijd gestelde vereisten kunnen zich inschrijven. Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid en duidelijkheid van de inschrijving.
 5. Indien de inschrijving voltekend is, wordt men in Proware zichtbaar als ‘reservespeler’. Indien er meer tijd beschikbaar wordt gesteld, wordt men alsnog ingedeeld. De overige reserves zullen in volgorde van inschrijving worden ingedeeld op de eventueel opengevallen plaatsen.
 6. In Proware staat vermeld in welke handicapcategorie of categorieën de wedstrijd gespeeld wordt.
 7. Indien de Commissie verwacht dat een wedstrijd niet zal worden voltekend, kan zij de inschrijving openstellen voor spelers met een hogere handicap dan voor de wedstrijd vereist is. Vermelding hiervan vindt plaats in Proware .
 8. In wedstrijden die over meerdere dagen gespeeld worden, danwel in het kader waarvan meer dan één ronde per dag wordt gespeeld, geldt de exacte handicap die de deelnemer heeft voor de aan te vangen ronde van die wedstrijden. Derhalve dient de deelnemer rekening te houden met eventuele wijzigingen van zijn/haar exacte handicap gedurende deze wedstrijden.
 9. Afmelding kan niet plaatsvinden via het verenigingssecretariaat of de caddiemaster. Afmelding kan slechts geschieden hetzij vóór publicatie van de startlijst via Proware , hetzij na publicatie van de startlijst, door mededeling aan de wedstrijdleiding, echter uiterlijk tot 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd. Hierna kan slechts worden afgezegd vanwege zeer dringende redenen en blijven het inschrijfgeld en eventuele bijkomende kosten verschuldigd. Een verenigingslid kan deelname aan volgende wedstrijden geweigerd worden indien deze kosten nog niet zijn voldaan.
 10. Indien een verenigingslid dat zich voor een wedstrijd heeft ingeschreven, zonder bericht niet aanwezig is, volgt in beginsel schorsing voor de volgende twee in het wedstrijdprogramma vermelde wedstrijden, danwel door de Commissie aan te wijzen wedstrijden, in de categorie van betrokken speler, tenzij er naar het oordeel van de Commissie redenen zijn om van het opleggen van deze maatregel af te zien. Bij herhaling kan uitsluiting volgen van verenigingswedstrijden voor een door de Commissie te bepalen langere periode. De uitsluiting zal schriftelijk worden bevestigd.

4. INDELING EN STARTTIJD

 1. De wedstrijdcommissie deelt de wedstrijd in. Na de indeling kan de wedstrijdleiding daarin in het belang van een goed verloop van de wedstrijd of in overeenstemming met het doel van de wedstrijd veranderingen aanbrengen, ook nadat de startlijst is gepubliceerd.
 2. De wedstrijdcommissie is bevoegd om in het wedstrijdprogramma en/of de inschrijflijst en/of de startlijst wijzigingen aan te brengen, handicaplimieten aan te passen, het aantal deelnemers te beperken en/of deelnemers van inschrijving uit te sluiten. Zowel degenen die zich als deelnemer hebben ingeschreven als degenen die zich als reserve hebben opgegeven dienen zelf tijdig voor de wedstrijd na te gaan hoe de indeling is en op welke tijd wordt gestart. De startlijst wordt bij voorkeur vijf dagen voor de wedstrijddag op Proware gepubliceerd. Op deze lijst wordt vermeld: – de wedstrijd en de wedstrijdvorm;
  – de datum waarop de wedstrijd wordt gespeeld;
  – naam en starttijd;
  – namen en telefoonnummers van de wedstrijdleiding;
  – de baancombinatie.

5. INSCHRIJFGELD

Voor alle verenigingswedstrijden wordt inschrijfgeld geheven. Bij een aantal bijzondere wedstrijden, bijvoorbeeld wedstrijden waaraan een diner verbonden is, worden de extra kosten hieraan verbonden gelijk met het inschrijfgeld geïnd. Inschrijving zonder deelname aan de extra activiteit is niet mogelijk, behoudens toestemming van de wedstrijdleiding.

6. DE WEDSTRIJD

 1. De wedstrijdtafel is bezet vanaf 45 minuten vóór aanvang van de wedstrijd tot 30 minuten vóór de start van de laatste deelnemers.
 2. De deelnemer aan een wedstrijd dient zich uiterlijk 30 minuten vóór de starttijd te melden aan de wedstrijdtafel voor het betalen van het inschrijfgeld en het in ontvangst nemen van de scorekaart. Na dit tijdstip is de wedstrijdleiding gerechtigd zijn plaats aan een reservespeler toe te wijzen en/of de indeling te wijzigen.
 3. Uiterlijk 5 minuten vóór zijn starttijd moet de deelnemer, gereed om te spelen, bij eerste starttee aanwezig zijn. Volgens Regel 5.3a moet de speler starten op de starttijd (en niet ervoor of erna). De straf voor overtreding van Regel 5.3a is diskwalificatie, behalve in de volgende drie gevallen:
  – Uitzondering 1 – De speler komt niet meer dan 5 minuten te laat aan op de starttee, klaar om te spelen: de algemene straf wordt toegepast op de eerste hole (d.w.z. verlies van de eerste hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay).
  – Uitzondering 2 – De speler start niet meer dan vijf minuten te vroeg: de algemene straf wordt toegepast op de eerste hole (d.w.z. verlies van de eerste hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay).
  – Uitzondering 3 – De Commissie besluit dat de speler door uitzonderlijke omstandigheden niet op tijd kon starten: regel 5.3a. is niet overtreden en er volgt geen straf. Bij een stablefordwedstrijd zal de Commissie twee punten aftrekken van het totaal behaalde punten in de ronde. Indien een starter aanwezig is, dienen de spelers zich uiterlijk 5 minuten voor hun starttijd bij hem/haar te melden en dienen zij zijn/haar aanwijzingen stipt op te volgen.
 4. Deelnemers zijn gebonden aan de op de startlijst vermelde indeling. De volgorde van afslag wordt bepaald door de indeling op de startlijst.
 5. Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers de golf- en etiquetteregels in acht te nemen.
 6. Scorekaart: Speler en marker moeten scorekaarten vóór de wedstrijd uitwisselen en zo snel mogelijk, binnen 10 minuten, na de wedstrijd in de Kiosk in de hal invoeren en direct daarna, volledig ingevuld, ondertekend en bij voorkeur uitgerekend bij de wedstrijdleiding inleveren. Onvolledige, onjuiste, onduidelijke of niet ondertekende kaarten worden terzijde gelegd en beschouwd als No Return.
 7. De spelers dienen een goede speelsnelheid aan te houden. Het wordt aanbevolen om Ready Golf te spelen. Enkele regels met betrekking tot de speelsnelheid zijn:
  – een speler dient zijn bal te slaan binnen maximaal 40 seconden vanaf het moment dat hij/zij bij zijn/haar bal is aangekomen dan wel nadat zijn/haar medespeler heeft geslagen. – men dient de bal in stablefordwedstrijden op te nemen zodra men niet meer kan scoren;
  – deelnemers dienen ervoor zorg te dragen dat er tussen hun flight en de voorgaande flight niet meer dan een gebruikelijke afstand ontstaat. In voorkomende gevallen dient de achteropkomende flight bij de eerste mogelijkheid te worden doorgelaten;
  – deelnemers dienen de aanwijzingen van de marshals, ook die van de marshals van het Rijk van Nunspeet op te volgen;
  – Bij de eerste keer dat een speler/een flight deze regels overtreedt, kan de Commissie aan elke deelnemer 1 strafslag opleggen. Bij een eerste herhaling kan de wedstrijdcommissie in een strokeplaywedstrijd twee strafslagen opleggen. In een matchplaywedstrijd is de straf in dat geval verlies van de hole. Worden deze regels voor de derde maal overtreden dan volgt diskwalificatie.
 8. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een wedstrijd af te gelasten c.q. te staken indien omstandigheden een van deze maatregelen vereisen. Bij onweer is de speler voor zijn eigen veiligheid verantwoordelijk en is hij/zij gerechtigd zijn/haar spel te onderbreken. Bij onweer wordt de wedstrijd gestaakt, tenzij de wedstrijdleiding besluit om deze binnen 30 minuten te hervatten. Een besluit tot onderbreking van de wedstrijd door de wedstrijdleiding dient door de deelnemers op straffe van diskwalificatie te worden opgevolgd. Buggies en caddies zijn behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Commissie, op straffe van diskwalificatie, niet toegestaan. Het gebruik van handicarts is toegestaan voor spelers die een ten behoeve van hen afgegeven “gebruikerskaart” kunnen tonen.
 9. Het gebruik van mobiele telefoons tijdens wedstrijden is toegestaan om bijvoorbeeld de Regelapp te raadplegen, afstanden te meten of de Golf.nl app te gebruiken. Het gebruik van de telefoon om te bellen tijdens een wedstrijd is niet toegestaan.

7. UITSLAG EN PRIJSUITREIKING

 1. In het geval een speler zijn kaart niet inlevert bij de wedstrijdleiding (no return) zonder daarvoor een goede reden te hebben, dan kan de speler door de wedstrijdcommissie voor één wedstrijd in zijn categorie, door de wedstrijdcommissie te bepalen, worden uitgesloten.
 2. In alle wedstrijden zal cardmatching worden toegepast in geval van gelijk eindresultaat, zulks tenzij de wedstrijdcommissie voor aanvang van de wedstrijd anders kenbaar heeft gemaakt. Bij cardmatching zullen de laatste 9 holes door de wedstrijdleiding met elkaar worden vergeleken. Levert ook deze vergelijking een gelijk eindresultaat op dan zullen zo nodig de laatste 6 holes, vervolgens de laatste drie holes en tenslotte de laatste hole met elkaar worden vergeleken. Indien dit ook geen uitsluitsel geeft, bepaalt het lot. Bij meerdaagse wedstrijden worden de laatste 18, 9, 6, etc. holes met elkaar vergeleken. Indien een wedstrijd start op twee of meer tees, zullen bij cardmatching de laatste 9 holes van de door de wedstrijdleiding meegegeven kaart met elkaar worden vergeleken.
 3. Indien een matchplaywedstrijd in een gelijke stand eindigt dan wordt op door de wedstrijdcommissie aan te wijzen holes doorgespeeld, totdat een van de deelnemers/een van de teams een hole voorsprong neemt.
 4. Tenzij anders vermeld, vindt de prijsuitreiking van een wedstrijd zo spoedig mogelijk na beëindiging van de ronde van de laatste flight plaats. Op een prijs kan alleen aanspraak gemaakt worden indien men bij de prijsuitreiking aanwezig is. Bij afwezigheid vervalt de prijs aan de Commissie. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de Commissie, kan van de voorwaarde van aanwezigheid bij de prijsuitreiking worden afgezien.
 5. In het geval de wedstrijdleiding ten aanzien van de toepassing of uitleg van de golfregels, de local rules, de regels van etiquette of de bepalingen van het wedstrijdreglement een onjuiste of onvolledige beslissing heeft genomen, dan verandert daardoor de door de wedstrijdleiding vastgestelde uitslag en prijstoekenning niet.
 6. Iedere speler behoort door hem of haar geconstateerde overtredingen tegen de golfregels en de regels van etiquette onverwijld te melden aan de wedstrijdleiding.
 7. Overtreding van de regels van dit reglement heeft, tenzij in de golfregels anders wordt bepaald, tot gevolg dat de algemene straf wordt opgelegd d.w.z.
  – in matchplay: verlies van de hole waarop de overtreding is begaan;
  – in strokeplay: twee strafslagen op de desbetreffende hole.
  In geval van herhaalde overtreding kan de wedstrijdcommissie bepalen dat de betreffende deelnemer voor een bepaalde periode of voor een aantal wedstrijden wordt uitgesloten.
 8. Bij geschillen aangaande de regels beslist de Commissie. Indien door de Commissie een referee is aangesteld, beslist de referee.

De Wedstrijdcommissie van de

Nunspeetse Golfvereniging “De Nunspeetse “.