Kascommissie

//Kascommissie
Kascommissie2018-10-07T15:29:13+02:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscKascommissie

Plaats in de organisatie
De kascommissie valt rechtstreeks onder de Algemene Leden Vergadering.

Doelstelling
Het namens de Algemene Leden Vergadering verrichten van een gedetailleerde controle van de financiële administratie van de penningmeester. De controle betreft de verlies- en winstrekening, de balans en ledenadministratie. De Kascommissie brengt verslag uit aan de Algemene Leden Vergadering over de nauwkeurigheid en de kwaliteit van de boekhouding van het afgelopen jaar. Op basis van dit verslag zal de Algemene Leden Vergadering al dan niet overgaan tot het verlenen van decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid van betreffende periode.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Controle van de financiële administratie van de penningmeester.
  • Klankbord voor de penningmeester, bestuur en Algemene Leden Vergadering.
  • Het voeren van minstens eenmaal per jaar van een uitvoerig gesprek met de penningmeester aan de hand van de, ten behoeve van de jaarvergadering opgestelde financiële verantwoording.
  • Vaststellen van het voorstel aan de Algemene Leden Vergadering.

Samenstelling
Voorzitter en een lid.

Middelen & Budget
Geen.

Tijdsbeslag
Ongeveer tien uur uitgaande van een probleemloze situatie.

Communiceert met
Penningmeester, Algemene Leden Vergadering en desgewenst met het bestuur en de leden.

Functie vereisten en gewenste eigenschappen
De leden dienen uithoofde van hun beroep of belangstelling een gedegen boekhoudkundige achtergrond te hebben. Ervaring met de functie van penningmeester bij een vereniging strekt tot aanbeveling. Leden dienen zich volstrekt onafhankelijk op te kunnen stellen, hetgeen slechts een beperkte andere verantwoordelijkheden binnen de vereniging kan inhouden van het lid of zijn levenspartner.

Duur lidmaatschap Kascommissie
Tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering treedt de voorzitter af, wordt het lid benoemd tot voorzitter en treedt het vervangende lid toe als lid. Op deze wijze is iemand maximaal twee jaar voorzitter. Voor de objectiviteit is een maximale periode van drie jaar als commissielid gewenst. Bij aanvang van het derde jaar van de zittende voorzitter kan het bestuur reeds een vervangend lid aanwijzen.