Gedragsregels

///Gedragsregels
Gedragsregels2021-12-31T09:47:29+01:00

logo icon de-nunspeetse-39x45_gscGedragsregels

GedragsregelsSeksuele intimidatie komt overal voor: op het werk, in de disco, op school en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor.

Het bestuur van De Nunspeetse heeft het ‘NGF TUCHTREGELEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE 2013′ officieel overgenomen en binnen onze golfvereniging een eerste aanspreekpunt aangesteld.

Ilse Nadort-Waser is bereid gevonden vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging te worden. Zij is een eerste opvang en aanspreekpunt voor leden binnen onze golfvereniging met een ‘klacht’ m.b.t. een ‘sociaal veilige golfomgeving’. Zij heeft daarbij twee taken: 1) de weg wijzen wanneer er vragen zijn en 2) meedenken over preventie. Daarnaast onderhoudt zij voor onze vereniging de contacten met de NGF m.b.t. een ‘sociaal veilige golfomgeving’.

Gedragsregels
Gedragsregels De Nunspeetse, gebaseerd op de gedragsregels van de NOC*NSF

 1. De leden dragen zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig voelt.
 2. De leden onthouden zich ervan elkaar te bejegenen op een wijze die de ander in zijn/haar waardigheid aantast.
 3. De leden onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een medelid.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties met een jeugdig lid, tot zestien jaar, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. Een lid mag een ander lid niet op zodanige wijze aanraken dat hij/zij deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De leden onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De leden zullen tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met elkaar.
 8. De leden hebben de plicht elkaar te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 9. De leden zullen elkaar geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
 10. De leden zullen er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de vereniging is betrokken. Indien zij gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze regels zullen zij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leden in de geest hiervan te handelen.

Toelichting
In de algemene vergadering van NOC*NSF van 20 mei 1997 hebben alle sportbonden, en dus ook de Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’), zich reeds gecommitteerd aan de ‘Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport’ en een intentieverklaring ondertekend voor het actief voeren van beleid tegen seksuele intimidatie in de sport. Om adequaat te kunnen optreden in gevallen van seksuele intimidatie en om de omgeving waar dergelijke gevallen zich voordoen zo veilig mogelijk te maken, is het volgens NOC*NSF noodzakelijk gebleken te komen tot goede procedures en regelgeving. Om tussen alle sportbonden eenduidigheid ten aanzien van de aanpak van seksuele intimidatie te bewerkstelligen, heeft NOC*NSF een ‘Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport’ ontwikkeld, waarin staat beschreven welke vereisten en richtlijnen de sportbonden in acht dienen te nemen bij het opstellen van een tuchtreglement seksuele intimidatie.

Ondertussen heeft de NGF, op basis van bovenstaande het SI-Reglement opgesteld ‘NGF TUCHTREGELEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE 2013′. De NGF heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld, voor meer informatie klik  Vertrouwenscontactpersoon NGF.